top

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

§ 1 Általános rendelkezések

 1. Ez a irányelv a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) GDPR szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.
 2. Személyes adatok kezelője

  Snap Outdoor Sp. z o.o., székhelye: Gliwice 44-141, ul. Bojkowska 92c, amely a 8a.hu webáruházat üzemelteti a https://www.8a.hu címen.

 3. Adatvédelmi megbízott

  Az adatvédelmi tisztviselővel a megadott címre küldött, "az adatvédelmi tisztviselőnek" feliratú levélben vagy a [email protected] e-mail címen lehet kapcsolatba lépni.

  Az adatvédelmi tisztviselőhöz lehet fordulni a személyes adatok feldolgozásával és az adatfeldolgozással kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos minden kérdésben.

§ 2 A jogai

 1. A jogok gyakorlásának lehetősége - azaz a személyes adatokhoz való hozzáférés, a módosítés, a törlés, az adatkezelés korlátozása, az adathordozhatósághoz való jog, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog - a konkrét adatkezelés jogalapjától, valamint az adatkezelés céljától és módjától függ a GDPR https://uodo.gov.pl/pl/404 15-22. cikke szerint meghatározott korlátokon belül https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. Az adatkezelő nem köteles a jogokat minden esetben és azonos mértékben gyakorolni. A jog gyakorlása iránti kérelmet a következő címre lehet benyújtani: [email protected].

 2. A megkeresésre adott választ 3 évig dokumentálni kell annak érdekében, hogy igazolni tudjuk jogi kötelezettségeink teljesítését. Ez az időszak akkor kezdődik, amikor a végleges választ megkapja.

 3. Amennyiben az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapul - a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását, jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja anélkül, hogy a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűsége sérülne;

 4. Önnek joga van panasszal élni a lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál.

  Lengyelországi felügyeleti hatóság:
  A Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnöke (PUODO)
  Cím: Stawki 2, 00-193 Varsó, Lengyelország
  Telefón: 22 860 70 86

  Más országok hatóságai:
  https://uodo.gov.pl/pl/60

§ 3 A személyes adatok biztonsága

 1. A gliwicei Snap Outdoor Sp. z o.o. technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok feldolgozásának a kockázatoknak és az adatkategóriáknak megfelelő védelme érdekében, és különösen biztosítja a személyes adatok védelmét.

 2. Csak a személyes adatok feldolgozására jogosult és az adatok bizalmas kezelésére kötelezett személyek férhetnek hozzá az adatokhoz. A személyes adatok feldolgozásával szerződés alapján megbízott valamennyi jogalany köteles azokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel megvédeni, és kötelesek nem továbbítani az Ön adatait hozzájárulásunk és tudtunk nélkül.

 3. A Snap Outdoor Sp. z o.o. minden erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy minden fizikai, technikai és szervezési intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a véletlen vagy szándékos megsemmisülés véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, felhasználás vagy hozzáférés ellen védje, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

§ 4 A személyes adatok gyűjtésére vonatkozó tájékoztatási záradékok

 1. Megrendelések feldolgozása

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja
   A 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján kezelt személyes adatok - a szerződés teljesítése és elszámolása, számla kiállítása, panaszok feldolgozása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a követelések behajtásához és biztosításához fűződő jogi érdek.

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek számára kell hozzáférhetővé tenni.

  3. A személyes adatok feldolgozásának időtartama
   Az adatok feldolgozása az ügyletre vonatkozó szerződés időtartama alatt, az elszámolásig és a követelések elévülési idejéig történik, amennyiben az adatok feldolgozása a követelések megállapításához vagy érvényesítéséhez, valamint az ilyen követelésekkel szembeni védekezéshez szükséges.

  4. A jogai
   Jogosult az adataihoz való hozzáférésre, a személyes adatok helyesbítéséhez való jogra, az adatok törléséhez való jogra - az archiválási határidőket követően -, az adatkezelés korlátozására, az adathordozhatósághoz való jogra. Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § a Jogok tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   Az adatszolgáltatás törvényileg kötelező, egyébként önkéntes; az adatszolgáltatás megtagadása a megrendelés feldolgozásának lehetetlenségét eredményezi. Az adatszolgáltatás jogszabályi feltétel.

   

 2. Ügyfél regisztráció

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja
   A személyes adatok feldolgozása az ügyfél-regisztráció céljából történik a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján.

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

  3. A személyes adatok feldolgozásának időtartama
   A személyes adatokat az ügyfél fiókjának törlésére irányuló kérelem benyújtásáig kezeljük, amennyiben a fiókot az utolsó aktivitástól számított 3 éven belül nem használják.

  4. A jogai
   Joga van a hozzájárulás visszavonásához, az adataihoz való hozzáféréshez, a személyes adatai helyesbítéséhez, az adatai törléséhez - az archiválási határidőket követően -, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § a Jogok tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   A regisztráció és a személyes adatok megadása önkéntes; az adatszolgáltatás megtagadása azonban a regisztráció ellehetetlenülését vonja maga után.

   

 3. Vélemény kiadása

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja
   A személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a megrendelés teljesítéséhez szükséges vélemény kiadása céljából kerül sor.

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

  3. A személyes adatok feldolgozásának időtartama
   A személyes adatokat az ügyfél fiókjának törlésére irányuló kérelem benyújtásáig kezeljük, amennyiben a fiókot az utolsó aktivitástól számított 3 éven belül nem használják.

  4. A jogai
   Ön jogosult az adataihoz való hozzáférésre, személyes adatainak helyesbítéséhez, adatainak törléséhez - az archiválási határidők lejárta után -, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó szabályokat részletesen a 2. § A Jogai tartalmazza

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatszolgáltatás megtagadása a vélemény nyilvánítás lehetetlenné tételét vonja maga után.

   

 4. Versenyeken való részvétel

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja
   A személyes adatok feldolgozása a versenyen való részvétel részeként történik a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján.

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

  3. A személyes adatok megőrzésének időtartama
   A személyes adatokat a verseny lebonyolításáig kell kezelni, a külön jogszabályokban előírt archiválási határidők betartása mellett.

  4. A jogai
   Joga van a hozzájárulás visszavonásához, az adataihoz való hozzáféréshez, a személyes adatai helyesbítéséhez, az adatai törléséhez - az archiválási határidőket követően -, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § a Jogok tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   Az adatszolgáltatás önkéntes; az adatszolgáltatás megtagadása a versenyben való részvétel lehetetlenné válását vonja maga után.

   

 5. Hírlevelek kiküldése

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja:
   Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a kért hírlevél-szolgáltatás teljesítése céljából dolgozzuk fel, amelyet a megadott hozzájárulás alapján elektronikus úton nyújtunk.

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

  3. A személyes adatok megőrzésének időtartama
   A Rendszergazda a személyes adatokat addig kezeli, amíg a feliratkozó le nem mondja a hírlevél-szolgáltatást.

  4. A jogai
   Joga van a hozzájárulás visszavonásához, az adataihoz való hozzáféréshez, a személyes adatai helyesbítéséhez, az adatai törléséhez - az archiválási határidőket követően -, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § a Jogok tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   Az adatszolgáltatás önkéntes; az adatszolgáltatás megtagadása azzal jár, hogy nem kaphat hírlevelet.

   

 6. Elhagyott kosár emlékeztető

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja:

   • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja - amennyiben az ilyen adatok kezelése a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, abban az esetben, ha a vásárlás meghiúsulásának oka technikai nehézségek, például rendszerhiba vagy fizetési hiba volt.
   • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja - amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a vásárlás lebonyolításában való segítségnyújtás vagy a döntéshozatalban való közreműködés céljából, a szükséges információk nyújtása alapján.

   E célból a hírlevél adatbázisban kezelt e-mail cím kerül felhasználásra.

    

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

  3. A személyes adatok megőrzésének időtartama
   A Rendszergazda a személyes adatokat addig kezeli, amíg a feliratkozó le nem mondja a hírlevél szolgáltatást.

  4. A jogai
   Joga van a hozzájárulás visszavonásához, az adataihoz való hozzáféréshez, a személyes adatai helyesbítéséhez, az adatai törléséhez - az archiválási határidőket követően -, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § A jogai címszó alatt tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatszolgáltatás megtagadása azzal jár, hogy nem kap további értesítést az elhagyott kosárról.

   

 7. Marketing célú adatfeldolgozás

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja:
   A személyes adatok marketing célú feldolgozására a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kerül sor, az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i törvény 172. cikkének, illetve 10. cikkének rendelkezéseire való hivatkozással.

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek számára kell hozzáférhetővé tenni.

  3. A személyes adatok megőrzésének időtartama
   A személyes adatokat az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

  4. A jogai
   Joga van a hozzájárulás visszavonásához, az adataihoz való hozzáféréshez, a személyes adatai helyesbítéséhez, az adatai törléséhez - az archiválási határidőket követően -, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § a Jogok tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   Az adatszolgáltatás önkéntes, a hozzájárulás megadásának elmulasztása megakadályozza a marketingcélú információk küldését.

   

 8. Kapcsolatfelvételi űrlap

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja:
   A személyes adatok feldolgozása a levelezés kezelése céljából történik, beleértve a visszajelzéseket is. Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek: a feltett kérdés megválaszolása és a visszahívás).

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

  3. A személyes adatok megőrzésének időtartama
   A személyes adatokat a levelezés időtartama alatt és az archiválási szabályok által előírt ideig kezelik.

  4. A jogai
   Önnek joga van az adataihoz való hozzáféréshez, joga van személyes adatainak helyesbítéséhez, joga van a törléshez - az archiválási határidőket követően -, joga van az adatkezelés korlátozásához, joga van az adathordozhatósághoz Az érintettként való jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § A jogai tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   Az adatok megadása az Ön kérdésére adott válaszhoz vagy az esetleges problémák megoldásához a lehetséges mértékben szükséges.

   

 9. Kapcsolat e-mailben

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja
   A személyes adatok feldolgozása a levelezés kezelése céljából történik, beleértve a visszajelzéseket is. Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek: a feltett kérdés megválaszolása és a visszahívás).

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

  3. A személyes adatok megőrzésének időtartama
   A személyes adatokat a levelezés időtartama alatt és az archiválási szabályok által előírt ideig kezelik.

  4. A jogai
   Joga van a hozzájárulás visszavonásához, az adataihoz való hozzáféréshez, a személyes adatai helyesbítéséhez, az adatai törléséhez - az archiválási határidőket követően -, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § a Jogok tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről
   Az adatok megadása az Ön kérdésére adott válaszhoz vagy az esetleges problémák szükséges mértékben szükséges (e-mail cím).

   

 10. Képviselő és együttműködő személyek adatainak feldolgozása

   

  1. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja
   Üzleti tevékenységük során feldolgozhatják a partnerek adatait, beleértve a partnereket, alkalmazottakat, jogi képviselőket és a fent említett partnerek képviselőit és ügynökeit, beleértve a nyilvánosságra hozott kapcsolatokat is. Az adatokat közvetlenül a vállalkozók vagy a nevükben eljáró személyek szolgáltathatják, mint például:

   • vezeték és keresztnév, a vállalkozó neve, a gazdálkodás helyének a címe és egyéb levelezési címek;
   • nyilvántartási számok a vonatkozó nyilvántartásokban;
   • elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím);
   • státuszadatok a partneri struktúrán belül (pl.: funkció, pozíció, hatáskör).

   Az adatok feldolgozása a következő jogszabályok alapján történik:

   • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amennyiben az ilyen adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez és a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (pl. vezeték és keresztnév, kapcsolattartási és regisztrációs adatok).
   • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, amennyiben az ilyen adatok feldolgozása a fennálló jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.
   • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekek érvényesítése céljából, az ilyen jogos érdekek különösen:
    • a napi szintű kommunikáció és elszámolások lebonyolítása;
    • a vállalt üzleti tevékenységekkel kapcsolatos levelezés lebonyolítása;
    • a vállalkozóink nevében eljáró személyek személyazonosságának ellenőrzése;
    • az üzleti tevékenységből eredő követelések megállapítása, érvényesítése és védelme - olyan időtartamra, amely figyelembe veszi az adott követelések lejárati idejét.

     

  2. A személyes adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira vonatkozó információk
   A személyes adatokat a törvény által felhatalmazott szervezetek, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződéseket aláíró szervezetek és az 5. § szerinti egyéb szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

  3. A személyes adatok megőrzésének időtartama
   A személyes adatokat a vállalt üzleti tevékenység során végzett tevékenységeket és tranzakciókat alátámasztó nyilvántartásokban a cél időtartamára kell feldolgozni.

  4. A jogai
   Joga van a hozzájárulás visszavonásához, az adataihoz való hozzáféréshez, a személyes adatai helyesbítéséhez, az adatai törléséhez - az archiválási határidőket követően -, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részleteket a 2. § a Jogok tartalmazza.

  5. Tájékoztatás az adatszolgáltatási kötelezettségről és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiről

   

 11. Sütik (Google, retargeting, statisztikai tevékenységek, beleértve az adatelemzést és profilalkotást, weboldal-megjelenítés)
  Információkat a mi cookie-szabályzatunkban találja.

§ 5 Adatok címzettjei

A Snap Outdoor Sp. z o.o., amelynek székhelye Gliwicében található, kizárólag olyan egységekkel és szervezetekkel osztja meg az Ön személyes adatait, amelyek védik azokat, és az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően járnak el. Az adatai a következő címzetteknek továbbíthatók:

 1. Külön adatkezelők vagy közös adatkezelők:

  1. postai szolgáltatóknak, futároknak és beszállítóknak, amennyiben ez szükséges az Ön részére történő kézbesítéshez;

  2. tanácsadási, könyvvizsgálói tevékenységet végző szervezetek;

  3. elektronikus fizetési vagy bankkártya-szolgáltatóknak a Vevő által teljesített fizetés feldolgozásához, valamint a kifizetett összegek visszatérítésének kezeléséhez szükséges mértékben (ha Ön eláll a vásárlási szerződéstől). Különösen a fizetési összegre vonatkozó információk kerülnek továbbításra a kiválasztott fizetési szolgáltatónak. A pénzforgalmi szolgáltató által végzett feldolgozásra vonatkozó további információkért és elérhetőségeiért kérjük, olvassa el az adatbeviteli képernyőn vagy a pénzforgalmi szolgáltató weboldalán található tájékoztató szövegeket:

    

  4. olyan szervezetek vagy intézmények számára, amelyek az alkalmazandó jog alapján jogosultak ilyen adatok megszerzésére, pl. bűnüldöző szervek számára, amennyiben azok adatkérést nyújtanak be, megfelelő jogalappal (pl. folyamatban lévő büntetőeljárások szükségleteihez);

  5. Trusted Shops Poland Sp. z o.o ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Tel.: +48 22 462 6400 E-Mail:[email protected] (Nemzetközi székhely: Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Kolonia, Niemcy Tel.: +49 221 77 53 66 E-Mail: [email protected]) https://www.trustedshops.com/legal/privacy a vélemények közzétételéről.

   

 2. Adatfeldolgozók:

  1. speciális online marketingszolgáltatóknak, akik az Ön adatait (álnevesített profilok cookie-technológiával és hasonlókkal) a nevünkben dolgozzák fel a reklámhálózatokban történő marketingkommunikáció céljából;

  2. olyan szolgáltatóknak, akik a rendszergazdának olyan műszaki és informatikai megoldásokat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik a webáruház és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások működését (különösen számítógépes szoftverszolgáltatók, e-mail szolgáltatók és webtárhely-szolgáltatók);

  3. a logisztikai adminisztrációs megoldásokat ellátó szolgáltatók;

  4. más szervezeteknek, ha ez az Önnel kötött megállapodásból ered;

  5. Szállítók (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA).

   

§ 6 Harmadik országokba történő továbbítás

 1. A szabályzatban leírtak kivételével nem továbbítjuk az Ön személyes adatait az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek. A jelen dokumentumban leírt adatfeldolgozási típusok a Google LLC szervereihez történő adattovábbítást eredményeznek. Ezen szerverek egy része az Egyesült Államokban található. Szállító Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

 2. Ha személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli címzetteknek, erre csak akkor kerül sor, ha az Európai Bizottság az adott harmadik országra vonatkozóan megerősítette az adatvédelem megfelelő szintjét, vagy ha az adatvédelem megfelelő szintjéről megállapodtunk a címzettekkel (pl. az EU szabványos szerződési záradékok alkalmazásával), vagy ha az Ön hozzájárulását megszereztük.

§ 7 Záró rendelkezések

 1. Abban az esetben ha bármilyen kérdése, kifogása vagy aggálya van a jelen Szabályzat tartalmával vagy a személyes adatok kezelésének módjával kapcsolatban, valamint ha panaszt szeretne tenni ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, kérjük, küldjön nekünk üzenetet e-mailben vagy telefonon.

 2. Részéről köszönjük a bizalmát, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatai biztonságban legyenek, és hogy azokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.