top

AZ ONLINE WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A https://www.8a.hu címen elérhető online webáruház egy weboldal, amelynek üzemeltetője:

A Snap Outdoor Sp. z o.o. . (székhelye: Gliwice 44-141, ul. Bojkowska 92C (Panattoni Park Gliwice III/épület 4) Lengyelország, bejegyezve a gliwicai kerületi bíróság X. kereskedelmi osztálya által vezetett országos bírósági nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába a KRS (országos bírósági nyilvántartási szám) 0000385760 alatt, NIP (adóazonosító szám) számmal :648-275-38-00, REGON számmal (Nemzeti cégjegyzékszám): 241948347, BDO szám (Hulladék adatbázis száma): 000002883, alaptőkéje 18 805 000,00 PLN.

E-mail cím: [email protected]
Telefon: [+48 32 706 14 10]

1. szakasz
Fogalomtár

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a következő fogalom meghatározások alkalmazandók:

 1. ONLINE STORE - a https://www.8a.hu címen működő 8a.hu online áruház.
 2. FELTÉTELEK - az Online Áruház jelen Általános Szerződési Feltételei.
 3. VEVŐ - [1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2.§.a.) pontja értelmében vett fogyasztó], azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 2013.évi V.tv.(Polgári Törvénykönyv 8:1.(1) 3.pontja szerinti fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 4. ELADÓ- a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó online áruházat üzemeltető vállalkozó, azaz a Snap Outdoor Sp. z o.o., székhelye: Gliwice 44-141, ul. Bojkowska 92c, bejegyezve a Gliwicében található Kerületi Bíróság X. Kereskedelmi Osztálya által vezetett Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába KRS számmal (Országos Bírósági Nyilvántartás száma) 0000385760, NIP számmal (adóazonosító szám): 648-275-38-00, REGON szám (Nemzeti cégjegyzékszám): 241948347, BDO szám (Hulladék adatbázis száma): 000002883, alaptőkéje 18 805 000,00 PLN.
 5. ÁRUK  - az Online áruházban eladásra kínált valamennyi ingóság.
 6. MEGRENDELÉS - a Vevő szándéknyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul. Az ilyen nyilatkozatban meg kell határozni az áru jellegét és darabszámát.
 7. BEVÁSÁRLÓKOSÁR - az Eladó weboldalán elérhető informatikai alkalmazás: www.8a.hu, amely lehetővé teszi a megrendelés leadását. A Bevásárlókosáron keresztül a Vevő megjelöli az árukat és azok mennyiségét, kiszámítja a rendelés összértékét és a szállítási költséget.
 8. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS – polgári jogi szerződés, amelynek értelmében az Eladó - vállalkozó vállalja, hogy az áru tulajdonjogát átruházza a Vevőre és átadja neki a terméket, a Vevő pedig vállalja, hogy az árut átveszi és annak ellenértékét kifizeti az Eladónak.
 9. TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS - olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 10. TARTÓS ADATHORDOZÓ - 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4.§ 9. pontja: Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.A weboldal nem minősül tartós adathordozónak.
 11. DIGITÁLIS TARTALOM - digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.
 12. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről).
 13. IGÉNYBE VEVŐ: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.Igénybe vevő a Vevő is.
 14. CÍMZETT - az igénybe vevő által a csomag átvételére illetékesnek megjelölt személy.
 15. AJÁNDÉKKÁRTYA - elektronikus, többcélú utalvány, amelyet az Online Áruház egyedi aktiváló kóddal bocsát ki a birtokosa számára, és amely az utalvány birtokosát feljogosítja arra, hogy azt az Online Áruházban beváltsa.
 16. JÓTÁLLÁS - aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a fogyasztót megilletik a szavatossági jogok.
 17. KELLÉKSZAVATOSSÁG - olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Ptk. 6:163. § (2) bekezdése alapján minden termékre - fogyasztói szerződés esetén - a termék átvételétől számított 2 éven belül érvényesíthető szavatossági igény. A kellékszavatossággal kapcsolatos szabályozást a Ptk. tartalmazza.
 18. TERMÉKSZAVATOSSÁG: Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 19. Polgári Törvénykönyv – 2013.évi V.törvény

2. szakasz
Az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás feltételei

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a gliwicei székhelyű Snap Outdoor Sp. z o.o. által végzett távértékesítés alapelveit, valamint a szolgáltatás Igénybevevői által az Online Webáruház és az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások használatát.
 2. A dokumentum ezen részének jogszabályi alapját képezik a következő jogszabályok: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.
 3. Az online webáruház a https://www.8a.hu weboldalon keresztül tesz közzé információkat kínálatáról,ajánlatairól és elektronikus úton nyújtja a következő szolgáltatásokat:
  • az Online áruház adatbázisában szereplő áruk vásárlása a Bevásárlókosár segítségével,
  • a vásárlói fiók regisztrálása és termékek hozzáadása az úgynevezett "Kívánság listámhoz",
  • a webáruház adatbázisában szereplő árukról vásárlói értékelések közzététele a jelen Általános Szerződési Feltételek 9. pontjában meghatározott szabályok szerint,
  • kereskedelmi információkat tartalmazó hírlevélre való feliratkozás.
 4. Az Eladó által elektronikusan nyújtott szolgáltatások igénybevételének minimális technikai követelményei a következők:
  • Internet Explorer 7.0 vagy újabb verzió, ActiveX, JavaScript és engedélyezett cookiek, vagy
  • Mozilla Firefox 3.0 vagy újabb verzió cookie-kal, Java és engedélyezett JavaScript kisalkalmazás,
  • 1024×768-as vagy nagyobb felbontású képernyő.
 5. Az Eladó cookie-kat használ a Webáruháznak a Szolgáltatás Igénybevevője általi használatával kapcsolatos információk gyűjtésére a Szolgáltatás Igénybevevőjének bejelentkezett munkamenetének fenntartása és a Webáruház aloldalainak megtekintési statisztikáinak készítése érdekében.
 6. A Szolgáltatás Igénybevevője bármikor törölheti vagy letilthatja a sütiket a webböngészőjében rendelkezésre álló lehetőségek segítségével. A Szolgáltatás Igénybevevőjének eszközein történő tárolás és az információkhoz való hozzáférés elveire vonatkozó részletes információkat a https://8a.hu/sutikezelesi-iranyelvek oldalon elérhető Sütikre vonatkozó szabályzat tartalmazza.
 7. A Szolgáltatás elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó megállapodás a vonatkozó űrlap (regisztráció / feladás, elküldés / visszajelzés / hírlevél űrlap) Áruház weboldalán történő kitöltésével és megerősítésével jön létre a Szolgáltatás Igénybevevője által.
 8. A megállapodás mindig határozatlan időre jön létre, és bármelyik fél bármikor, indoklás nélkül felmondhatja, a másik fél által a fent említett megállapodás felmondása előtt szerzett jogok megőrzése és az Általános Szerződési Feltételek 2. szakaszának (9) bekezdésében foglalt rendelkezések fenntartása mellett.
 9. Az Eladó weboldalán Vevői Fiókot regisztráló Szolgáltatást Igénybevevő a Fiókja törlésének kérésével megszünteti a Szolgáltatás elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződést. A Szolgáltatás Igénybevevője a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos Elektronikus Szolgáltatásnyújtási Szerződést úgy szünteti meg, hogy az Eladónak megadja azt az e-mail címet, amelyre a feliratkozás vonatkozik, és kéri annak törlését a feliratkozók listájáról. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül törli a regisztrált Vásárlói fiókot és/vagy e-mail címet a feliratkozók listájáról.

3. szakasz
Az értékesítés feltételei

  1. Az Online áruházban található összes fogyasztói ár magyar forintban van feltüntetve, és tartalmazza az összes adót, mint például az ÁFA-t és a vámokat.
  2. Az Online áruház weboldalán található áruk árai nem tartalmazzák a szállítási költségeket.
  3. Azokban az esetekben, amikor az áruk különböző változatokban (pl. méret, minőség, hossz, díszítés stb.) kaphatók, az árak a megadott opciótól függően változhatnak. Ilyen esetben az egyes opciók árai szigorúan és pontosan fel vannak tüntetve. Ezek az árak a termék kosárba helyezésekor láthatóak.
  4. A Bevásárlókosárban a Szolgáltatás Igénybevevője kiválasztja a szállítási és a fizetési módot. A megrendelés összértékére vonatkozó információk a fent említett választások után jelennek meg, és tartalmazzák a szállítás esetleges további költségeit, a kézbesítési vagy postai szolgáltatások költségét, illetve bármely egyéb felmerülő költséget.
  5. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy folyamatosan változtasson mind az Eladó által kínált áruk árain, mind az áruk Vevőnek vagy Címzettnek történő kiszállításáért fizetendő díjak összegén. Bármely változás nem érinti azon személyek jogait, akik az árlisták fent említett módosítását megelőzően online megrendelést adtak le vagy adásvételi szerződést kötöttek.
  6. Ahhoz, hogy az adásvételi szerződés érvényes legyen, a következőkre van szükség:
   • az online rendelés leadására az Online Áruház weboldalon, a Bevásárlókosár útján;
   • megerősítésre, hogy a Szolgáltatás Igénybevevője tisztában van azzal, hogy a megrendelés leadása fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Kosár menetének utolsó lépésében található "Megrendelés leadása" gomb (aktiváló link) aktiválásával.
  7. Az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vevőt, amely világos és egyértelmű üzenetet tartalmaz a leadott megrendeléssel kapcsolatos információkkal, beleértve különösen:
   • az áruk főbb jellemzői, a típusuknak megfelelő mértékben,
   • a teljes ár, beleértve az adókat, a szállítási, kézbesítési vagy postai szolgáltatásokért felszámított külön díjakat.
  8. Az Eladó köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
   A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Eladói visszaigazolással jön létre a Vevő és az Eladó között az adásvételi szerződés. Az e bekezdés szerinti e-mail-lel a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:82. §-a szerinti „elektronikus úton kötött szerződés”, valamint a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre az Eladó és a Vevő között.
   A megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Az Eladó nem iktatja a szerződést. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.
  9. 8. A Vevő online rendelést adhat le anélkül, hogy adatait véglegesen regisztrálnia kellene a webáruház adatbázisában, vagy regisztrálhat egy Vásárlói fiókot, amely tartalmazza a küldési űrlapon szereplő alapvető adatokat, amelyek el lesznek mentve, így a jövőben nem kell azokat újra megadni. A Vásárlói fiók regisztrálása egyben a Szolgáltatás igénybevevőjének is lehetőséget ad:
   • a küldemény online nyomon követésének lehetőségére,
   • a rendelési előzmények megtekintésére,
   • a "Kívánságlistám" eszköz használatának lehetőségére.
  10. A Vásárlói fiók regisztrálásához a https://8a.hu/customer/account/create/ oldalon elérhető űrlapot kell kitölteni. A regisztrált felhasználó bármikor megváltoztathatja a tárolt adatokat, vagy véglegesen törölheti azokat.
  11. A Vevő telefonon keresztül is leadhatja megrendelését, ami a Vásárlói fiók automatikus létrehozását jelenti a Webáruházban. A 9. pont második mondata e vonatkozásban is megfelelően alkalmazandó.
  12. Az áru átvételekor az Eladó elektronikus formában számlát bocsát a vásárló rendelkezésére. A Vevő kérésére az eladó papíralapú számlát állít ki. A papír alapú számla kézhezvételéhez a Vevőnek minden esetben e-mailt kell küldenie a következő címre: [email protected].
  13. A számlát elektronikus formában a Vevő a regisztráció során vagy regisztráció nélküli megrendeléskor megadott e-mail címére küldjük. Ha a Vevő meg kívánja változtatni az elektronikus számlák fogadására szolgáló címet, mindig küldjön egy e-mailt a következő címre: [email protected]
  14. Az Eladó nem felel a Vevő által megadott számlaadatok pontosságáért. 
  15. A szállítás időpontjában az Eladó az Árut az Áru fizikai birtoklásának vagy ellenőrzésének a Vevőre történő átruházásával szállítja le indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A teljesítés helye a Vevő által a megrendelt áru szállítási címeként megadott cím.
  16. A megrendelt árut tartalmazó csomag feladásának várható időpontja:
   • a megrendeléstől számított 2-4 munkanapon belül, ha a Vevő a fizetés módjaként az utánvétet jelölte meg,
   • a megrendelésre vonatkozó fizetés beérkezésétől számított 2-4 munkanap, ha a Vevő bankszámlára történő előrefizetést jelölt meg fizetési módként.

A várható szállítási idő a feladást követő naptól számított 2-4 nap, a választott szállítási formától függően. Az áru várható szállítási ideje semmiképpen sem haladhatja meg a 13. pontban meghatározott időtartamot.

 1. A 13. és 14. bekezdés nem vonatkozik azokra az adásvételi szerződésekre, amelyek esetében a szállítási határidő a szerződéskötés körülményei miatt kritikus, vagy ha a Vevő a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az Eladót arról, hogy a bizonyos időpont előtti vagy az adott időpontban történő szállítás kulcsfontosságú. Az Eladó jogosult megtagadni a szerződés teljesítését, ha a Vevő által megjelölt határidőre történő szállítás nem lehetséges. Ilyen esetekben, ha az Eladó megtagadja az Áruk szállítását, vagy nem szállítja le az Árut a Vevővel a 13. pont szerint egyeztetett határidőn belül, a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 2. A szerződés megszűnésekor az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 14 napon belül visszatéríti a szerződés alapján kifizetett összeget a Vevőnek.

4. szakasz
A fizetés kezdeményezés formája és időzítése

 1. A Vevő választhat fizetési módot a megrendelt Árukra vonatkozóan. A rendelkezésre álló lehetőségek a következők:
  • fizetés a Payu S.A. fizetési rendszer üzemeltetőjén keresztül:, székhelye: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, bejegyezve a poznańi kerületi bíróság - Nowe Miasto i Wilda, Poznań, VIII. kereskedelmi osztálya által vezetett országos bírósági nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába a KRS szám (országos bírósági nyilvántartási szám) 0000412357, NIP szám (adóazonosító szám) alatt: 7773061579, REGON szám (Nemzeti cégjegyzékszám): 300878437, alaptőkéje 5 494 980,00 PLN (teljes egészében befizetve).
  • utánvétellel, amikor az esedékes összeget a futár az áru átadásakor szedi be (DPD).
  • az Online áruházban vásárolt vagy harmadik féltől kapott ajándékkártyával. Az Ajándékkártyák használatának szabályait a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. függeléke tartalmazza.
 2. Minden elfogadott fizetési mód egyértelműen és kifejezetten meg van jelölve a rendelési folyamat elején (a Bevásárló kosárban).
 3. A Vevő köteles a leadott rendelés vételárát megfizetni:
  • a megrendeléstől számított 96 órán belül, amennyiben a hagyományos banki átutalással vagy ajándékkártyával történő fizetést választja.
  • a megrendeléstől számított 36 órán belül, amennyiben a PayU gyorsfizetést választja.
  • a megrendelés kézhezvételekor, amennyiben az utánvétes fizetést választja.
  Amennyiben ezeket a határidőket nem teljesítik, a megrendelés törlésre kerülhet.

5. szakasz
Szállítási formanyomtatvány

 1. A megrendelt áruk szállítása a Vevő részére a Vevő választása szerinti módon történik:
  • DPD futárszolgálat útján,
  • Magyar Posta útján.
 2. Az áruk szállítása a Magyarország területére korlátozódik, és a Vevő által a visszaigazolt megrendelésben megadott címre történik.

6. szakasz
Áruk szállítási költsége

  1. Az Áruk szállítási költségei a Vevőt terhelik, az Általános Szerződési Feltételek 6. szakaszának (2) bekezdésében meghatározott árlistáknak megfelelően. Amennyiben a Vevő által megrendelt Áruk teljes ára meghaladja az alábbi árlistákban meghatározott összegeket (Szállítás INGYENES!), a Vevő mentesül a szállítási költség megfizetésének kötelezettsége alól.
  2. A szállítási költség a megrendelt áru teljes árától, a szállítási formától és a fizetési módtól függ. A végső szállítási költség kiszámítása az online rendelés első szakaszában (a Bevásárló Kosárban) történik.

A csomag súlya és mérete nem befolyásolja a szállítási árat!

MPL
A megrendelt áruk teljes ára A szállítás költsége
Előrefizetés Utánvételes fizetés
HUF 0–19998 HUF 1290 HUF 1680
≥ HUF 19999 INGYENES! HUF 390
MPL felvételi pont
A megrendelt áruk teljes ára A szállítás költsége
Előrefizetés Utánvételes fizetés
HUF 0–19998 HUF 990 X
≥ HUF 19999 INGYENES! X
MPL csomagautomata
A megrendelt áruk teljes ára A szállítás költsége
Előrefizetés Utánvételes fizetés
HUF 0–19998 HUF 990 X
≥ HUF 19999 INGYENES! X
DPD
A megrendelt áruk teljes ára A szállítás költsége
Előrefizetés Utánvételes fizetés
HUF 0–19998 HUF 1290 HUF 1680
≥ HUF 19999 INGYENES! HUF 390

7. szakasz
Fogyasztói panaszok

 1. Az Eladó a magyar polgári törvénykönyv által meghatározott mértékben felel a Vevővel szemben az Áruknak a megkötött adásvételi szerződésben foglaltaknak való megfeleléséért. Általános szabályként az Eladó a magyar Polgári Törvénykönyv szerint felel a Vevővel szemben, ha hibásan teljesít. (Ptk.6:157. § [Hibás teljesítés](1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 6:159. § [Kellékszavatossági jogok](1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik).
 2. Ha az Árukról az Eladó szavatossági felelősségi időszakának lejárta előtt, azaz az Áruk átadásától (teljesítés időpontjától) számított két év eltelte előtt derül ki, hogy azok nem felelnek meg a szerződésnek, a Vevő saját választása szerint köteles az Eladót értesíteni a helyzetről:
  1. az interneten a https://8a.hu/complaint/form címen elérhető panaszbejelentő űrlap kitöltésével.
  2. a panasznak az Eladó székhelyén történő személyes átadásával, vagy az Eladó postai címére történő elküldésével,
  3. egy e-mail címre küldött értesítéssel,
  4. az Eladó székhelyén szóban, jegyzőkönyvbe foglalva.
 3. Az a) pontban említett reklamációs űrlap kitöltését követően a Vevő e-mailben kap egy .pdf formátumú reklamációs értesítést, amelyet kinyomtatás és aláírás után vissza kell küldenie az Eladónak.
 4. A b) és c) pontban említett értesítés elküldéséhez a Vevő használhatja az Általános Szerződési Feltételek 3. függelékeként csatolt mintát, de ez nem kötelező. A Vevő bármely más egyértelmű értesítést is benyújthat tartós adathordozón, amelyen legalább a következő információk szerepelnek:
  1. a panaszos neve, vezetékneve és címe,
  2. a kifogásolt áru leírása, amennyiben ez egy adott típus esetében megfelelő (név, gyártó, szín, méret stb.),
  3. a kifogásolt áru megvásárlásának igazolása,
  4. az Áruk nem megfelelőségének leírása és a hiba észlelésének időpontja, valamint adott esetben a reklamációt indokoló körülmények,
  5. a panaszos igénye,
  6. a panasz benyújtásának időpontja,
  7. a panaszos aláírása,
  8. hozzájárulás ahhoz, hogy a panaszos e-mail címét a vállalkozó kezelje, ha a panaszt e-mailben küldi.
 5. Annak érdekében, hogy az Eladó eldönthesse, hogy elfogadja-e a reklamációt vagy sem, a Vevő köteles a reklamált Árut indokolatlan késedelem nélkül az Eladó telephelyére visszaszállítani vagy az Eladónak vagy az általa meghatalmazott személynek átadni, hogy az Eladó a reklamált Árut megvizsgálhassa vagy szakértői véleményezésre átadhassa. Az átadott áruknak meg kell felelniük az alapvető higiéniai követelményeknek. Ha a Vevő követelései megalapozottnak bizonyulnak, az Eladó megtéríti a panaszosnak a szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő kifejezetten olyan szállítási módot választott, amely eltért az Eladó által előzetesen megjelölt, szokásos és általánosan elfogadott, kisebb költségvonzattal járó szállítási módtól).
 6. Ha a fogyasztási cikkek nem felelnek meg a szerződésnek, a Vevő árleszállítást követelhet vagy a szerződéstől elállhat, kivéve, ha az Eladó haladéktalanul és a Vevőnek okozott indokolatlan kellemetlenségek nélkül kicseréli a hibás terméket egy hibátlan termékre, vagy kijavítja a hibát. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a terméket az Eladó már kicserélte vagy kijavította, vagy ha az Eladó nem tett eleget a termék hibátlan termékkel való kicserélésére vagy a hiba elhárítására vonatkozó kötelezettségének. A Vevő továbbá az Eladó által javasolt hiba kijavítása helyett követelheti a termék hibátlanra cseréjét, vagy a termék kicserélése helyett a hiba kijavítását, kivéve, ha a termék szerződésszerűvé tétele a Vevő által választott módon lehetetlen vagy az Eladó által javasolt módon történő kijavításhoz képest túlzott költségekkel járna. A költségek ésszerűtlenségének megítélésénél figyelembe kell venni a szerződésnek megfelelő áru értékét, a megállapított hiba jellegét és mértékét, valamint azokat a kellemetlenségeket, amelyeknek a Vevő a követelés kielégítésének az általa kértől eltérő módja miatt lenne kitéve. A csökkentett árnak a szerződéses árhoz képest olyan arányúnak kell lennie, mint amilyen arányú a hibás termék értéke a hibátlan termék értékéhez képest. A Vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen.
 7. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  1. a fogyasztó neve, lakcíme,
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 8. Az Eladó panaszkezelési eljárása nem korlátozza a
  • fogyasztónak azon jogát, hogy a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez forduljon (Az 1997. évi fogyasztóvédelmi törvény VI. fejezete és a 211/1998. (XII.24.) Kormányrendelet). A testületek a területi gazdasági kamarák mellett működő, független testületek, minden megyében (megyeszékhelyen) és a fővárosban működnek (https://bekeltetes.hu).
  • Az Eladó továbbá tájékoztatja a fogyasztót, hogy uniós szinten lehetőség van a fogyasztók és vállalkozók között létrejött online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezésére az ODR platformon keresztül, amely a 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó bíróságon kívüli vitarendezésre hajlandó fogyasztók és vállalkozók számára egy hozzáférési pont. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen elérhető ODR-platform egy interaktív és ingyenes, elektronikusan elérhető weboldal, amely az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.
  • Bíróság előtti jogorvoslat - A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén (a fenti alternatív vitarendezési módok mellőzésével) bírósághoz fordulhat. A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései irányadóak. A fogyasztó a vállalkozással szemben fennálló szerződéses jogviszonyból eredő igényét saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti.

8. szakasz
Az áru visszaküldése, a szerződéstől való elállási jog gyakorlása

 1. A 8. szakasz (12) bekezdésében említett kivételekre is figyelemmel a Vevőnek joga van 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül és a 8. szakasz (11) bekezdésében foglaltakon kívüli költségek viselése nélkül elállni a távollevők között kötött szerződéstől.
 2. A 8. szakasz (1) bekezdésében említett elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amikor a Vevő vagy a fuvarozótól eltérő, a Vevő által megjelölt harmadik személy az árut ténylegesen birtokba vette.
 3. A Vevő az elállási határidő lejárta előtt tájékoztatja az Eladót a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Ebből a célból a Vevő a következőket teheti:
  • a 3. függelékben meghatározott szabványos elállási formanyomtatványt használja; vagy
  • bármilyen más egyértelmű nyilatkozatot tesz, amelyben tájékoztatja a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről.
 4. A 8. szakasz (2) bekezdésében említett elállási határidő akkor teljesül, ha a Vevő az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldte.
 5. Az elállási jog e szakasz rendelkezései szerinti gyakorlásának bizonyítása a Vevőt terheli.
 6. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a Vevőnek a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről értesült, a Vevőtől kapott valamennyi összeget, beleértve az Áruk szállítási költségét is, visszafizeti. Az Eladó megtéríti a Vevőnek az Áruk szállításának költségét (az Áruk legolcsóbb szabványos szállításának költsége az Általános Szerződési Feltételek 6.szakaszbanszereplő költségbecslésnek megfelelően).
 7. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a terméket maga veszi át a Vevőtől, az Eladó visszatarthatja a Vevőtől kapott kifizetések visszatérítését mindaddig, amíg az Eladó vissza nem kapja a terméket, vagy a Vevő nem szolgáltat bizonyítékot a termék visszaszolgáltatásáról, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.
 8. Az Eladó a fizetést a Vevő által használt fizetési móddal megegyező módon küldi vissza, kivéve, ha a Vevő kifejezetten hozzájárult egy másik, többletköltséget nem okozó visszaküldési módhoz.
 9. A Vevő köteles az Árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Eladót tájékoztatták a szerződéstől való elállásról, visszaküldeni vagy átadni az Eladónak vagy az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek. A határidő akkor teljesül, ha a Vevő a tizennégy napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut.
 10. A visszaküldött áruknak változatlan állapotban kell lenniük, kivéve, ha a változtatásra az áruk ellenőrzése miatt volt szükség. A Vevő felel a termék használatából eredő, a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó értékcsökkenésért. A Vevő felel az áru értékcsökkenéséért, amely attól a naptól kezdve következett be, amikor az áru fizikai birtokába került, vagy amikor a fuvarozótól eltérő, a Vevő által megjelölt harmadik személy az áru fizikai birtokába került, és amely az áru természetének, jellemzőinek vagy működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó helytelen kezelésből ered.
 11. A Vevő csak az Áruk visszaküldéséből eredő közvetlen költségeket viseli. A Webáruházban eladásra kínált Áruk jellegükből adódóan postai úton küldhetők. A visszaküldés költségeit a Vevő standard szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti árlistája alapján becsülheti meg, még a Távollevők közötti szerződés megkötése előtt.
 12. A visszaküldött árukat tartalmazó csomag visszaküldésének címét ezen a linken találja: https://8a.hu/faq/szeretnek-visszakuldeni-egy-termeket/.
 13. A fogyasztó nem gyakorolhatja a 8. pont (1-11) pontok szerinti elállási jogát
  1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
  2. olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  3. olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
  5. olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  6. olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
  7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás a jogszabályban foglaltaknak megfelelően visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.
 14. A kötelező jog az eladó dolga kizárólag az indoklás § 8 (1)–(13) bekezdésében említett szerződéstől való elállási jogára vonatkozik. Az eladó azonban önkéntesen 30 napos visszatérítési jogot kínál a termék átvételétől számított 30 napos határidőn belül. A határidő betartottnak számít, amennyiben a fogyasztó a terméket a harminc napos időszak lejártáig visszaküldi a visszavonási jogáról szóló nyilatkozattal együtt. Az önkéntes visszatérítési jog végrehajtásának feltétele (a kötelező 14 napos határidő lejártával) az, hogy a fogyasztó ne használta a terméket, és eredeti állapotban, sértetlenségben, szennyeződés vagy károsodás nélkül küldje vissza a terméket az eredeti csomagolásban (ha ilyen létezik). Az önkéntes visszatérítési jog semmilyen módon nem korlátozza a kötelező szerződéstől való elállási jogot, amely sértetlen marad. A kötelező szerződéstől való elállási jog határidő lejártáig kizárólag az e joghoz kapcsolódó kötelező feltételeket alkalmazza. Az önkéntes visszatérítési jog nem vonatkozik ajándékutalványokra vagy távolléti szerződésekre a § 8 (13) bekezdésben meghatározott esetekben.

9. szakasz
Vélemények közzététele és megosztása az online áruházban

 1. Az Eladó az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások részeként lehetővé teszi a Webáruház kereskedelmi kínálatában elérhető Árukkal kapcsolatos fogyasztói vélemények közzétételét.
 2. A vélemények közzététele önkéntes, és a szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulását jelenti ahhoz, hogy a véleményük tartalmához a Webáruházban böngésző más szolgáltatást igénybe vevők és az Eladó szabadon hozzáférhessenek. A vélemények az Eladó weboldalán a vélemények által érintett Áruk leírása mellett kerülnek közzétételre, a posztolástól számított 7 napon belül, határozatlan időre.
 3. A közzétett vélemények nem tartalmazhatnak olyan jogellenes tartalmat, amely:
  • harmadik felek (beleértve a jogi személyeket is) jogait sérti,
  • gyűlöletre vagy erőszakra uszít,
  • sértő, jogellenes, ellentétes a jó szokásokkal és a társadalmi normákkal,
  • ellentétes az Eladó érdekeivel (tisztességtelen verseny).
 4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a véleményt vagy annak egy részét ne tegye közzé, ha annak tartalma sértheti a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit vagy az alkalmazandó jogszabályokat.
 5. A 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról a következőképpen rendelkezik: Ha a vállalkozás hozzáférést biztosít a termékek fogyasztói értékeléseihez, az arra vonatkozó információt, hogy a vállalkozás biztosítja-e és hogyan, hogy a közzétett értékelések olyan fogyasztóktól származnak, akik a terméket ténylegesen használták vagy megvásárolták, jelentősnek kell tekinteni. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok: Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak. A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések vagy ajánlások benyújtása, illetve más jogi vagy természetes személy megbízása ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások valótlan bemutatása.Eladó a fenti szabályok betartása mellett biztosítja a fogyasztói vélemények közzétételét.

10. szakasz
Az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó panaszeljárás módja

 1. Az Eladó kijelenti, hogy mindent megtesz a Webáruház és az elektronikusan nyújtott szolgáltatások helyes és biztonságos működésének biztosítása érdekében.
 2. A szolgáltatás igénybevevője jelentheti a szolgáltatások működésében bekövetkezett meghibásodásokat, hibákat vagy megszakításokat:
  • az értesítésnek az Eladó székhelyén található postacímre történő elküldésével vagy személyes átadásával;
  • a weboldalon megadott e-mail címre küldött értesítéssel;
  • az Eladó székhelyén szóban, jegyzőkönyvbe foglalva.
 3. A Vevő bármely más egyértelmű értesítést is benyújthat tartós adathordozón, amelyen legalább a következő információk szerepelnek:
  • a panaszos neve, vezetékneve és címe;
  • az észlelt meghibásodás, amennyiben az a meghibásodás típusának és a megállapítás időpontjának megfelelő;
  • a panasz benyújtásának időpontja;
  • a panaszos aláírása.
 4. Ha a szolgáltatás igénybe vevője a panaszt e-mailben küldi el, a szolgáltatás igénybe vevőjének beleegyezését kell adnia ahhoz, hogy e-mail címét mint adatot az Eladó kezelje.
 5. Az Eladó vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevevői által bejelentett meghibásodásokat ésszerű időn belül kijavítja.
 6. Az Eladó köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

11. szakasz
Elektromos és elektronikus berendezések hulladékának begyűjtése

 1. A jogszabályi kötelezettségének eleget téve az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről értelmében, mint elektronikai és elektromos berendezések forgalmazója, köteles ingyenesen összegyűjteni a háztartásokból származó hulladékkészülékeket, amelyeket a Vevő az Eladó székhelyére küld vagy személyesen átad.
 2. A forgalmazó
  1. az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, valamint
  2. a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,
  3. különösen a használt elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatának biztosítása érdekében - a fogyasztótól visszaveszi, ha azt a fogyasztó a részére visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség).
 3. A forgalmazó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét a fogyasztót terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti.
 4. A forgalmazó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés a visszavétel során a visszavételt végző egészségére vagy testi épségére súlyos veszélyt jelent.
 5. Az Eladó megtagadhatja az olyan használt berendezések átvételét, amelyek szennyezettségük miatt veszélyt jelentenek a használt berendezéseket átvevő személyek egészségére vagy életére. Ilyen esetben a használt berendezés tulajdonosa a használt berendezést átadja a használt berendezések gyűjtőjének (a használt berendezések begyűjtésére jogosult hulladékeszköz-begyűjtőnek) vagy a feldolgozóüzem üzemeltetőjének.
 6. Az Eladó egyúttal kijelenti, hogy az általánosan alkalmazandó jogszabályok értelmében elektromos berendezést forgalomba hozó szervezetként van nyilvántartva Lengyelországban, és hogy a Termék-, Csomagolási és Hulladékgazdálkodási Adatbázisban 000002883 számon regisztrálták.

12. szakasz
GDPR információk

 1. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/678 rendelete (az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006. évi 119. szám) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az Eladó tájékoztatja, hogy: Az adatkezelő: Snap Outdoor Sp. z o.o, székhelye: Gliwice 44-141, ul. Bojkowska 92C, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347, elérhetősége: +48 32 706 14 10; e-mail address: [email protected].
 2. Az adatvédelmi szabályzat elérhető a következő címen: https://8a.hu/adatvedelmi-szabalyzat
 3. A sütikre vonatkozó irányelvek a következő címen érhetők el: https://8a.hu/sutikezelesi-iranyelvek
 4. A GDPR, Általános adatvédelmi rendelet tájékoztató záradékai a: https://8a.hu/adatvedelmi-szabalyzat címen érhetők el.
 5. Kapcsolat az Adatvédelmi Tisztviselővel: [email protected]

13. szakasz
Záró rendelkezések

 1. A webáruház weboldalán közzétett, az árukra vonatkozó információk (különösen az áruk leírása, műszaki leírások, árak) az eredeti nyelvi változatról mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok és szoftverek segítségével lettek lefordítva, és nem minősülnek a magyar Polgári Törvénykönyv értelmében vett ajánlatnak.
 2. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő által megadott e-mail címre küldött üzeneteknek a levelezőszerverek adminisztrátorai általi blokkolásáért, valamint a Vevő által használt számítógépre telepített szoftverek által az e-mailek törléséért és blokkolásáért.
 3. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései alkalmazandók, beleértve, de nem kizárólag a 2013.évi V.tv. Polgári Törvénykönyvet, 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 4. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy nem áll rendelkezésére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
 5. A Webáruház weboldalán található valamennyi terméknév azonosítási célokat szolgál, és az 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról rendelkezései alapján védett és fenntartott lehet.
 6. Az Általános Szerződési Feltételek bármikor ingyenesen elérhetőek az Online Áruház https://8a.hu/szabalyzat honlapon és a Bevásárlókosárban (a szerződés megkötése előtt) található aktiváló link segítségével. Lehetőség van az Általános Szerződési Feltételek kinyomtatására vagy a dokumentum fájlként történő elmentésére.
 7. Az Eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem érintik azon személyek jogait, akik a fent említett módosítások bevezetése előtt adtak le megrendelést vagy kötöttek szerződést (értékesítésre vagy elektronikus szolgáltatások nyújtására).

Priloge: